Category: مناقضات و مزایده

آگهی مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در بقعه شیخ حیدر (نوبت دوم)

آگهی مزایده واگذاری مغازه های متعلق به شهرداری مشکین شهر واقع در بقعه شیخ حیدر (نوبت دوم) روزنامه امتیاز /۲۳ بهمن ۱۳۹۶

Load more