آغاز عملیات اجرایی ساماندهی سکونت ای غیر رسمی

در این طرح پروژه های جدول گذاری و کانال کشی محله حسنعلی دره سی آغاز و زیرسازی مسیروعملیات هدایت آبهای سطحی اجرایی خواهد شد

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.