آگهی مناقصه عمومی ماسه شکسته کوهی یک مرحله ای (نوبت دوم )

آگهی مناقصه عمومی ماسه شکسته کوهی یک مرحله ای (نوبت دوم )

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن ۹۶نشریه رسالت /شماره ۹۱۴۹

.

پاسخ دهید

آدرس پست الکترونیکی شما منتشر نمی‌شود.