رزومه دکتر علی فتحی

 الف)وضعیت شغلی:

۱- کارمند رسمي نهاد رياست جمهوری از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶

۲- شاغل در دفتر رئيس جمهور مرکز پژوهش و اسناد

۳- شهردار مشکین شهر  از دیماه ۹۶ تا کنون

 ب) سوابق علمی ، تحصیلی و آموزشی : 

۱- عضو هيات علمي گروه برنامه ريزی شهری دانشگاه آزاد اسلامي واحد اردبيل ( از سال ۱۳۸۲ تا به امروز)

۲– اخذ دکترای تخصصي : برنامه ريزی از دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات تهران(سال۱۳۸۷    معدل۱۷/۱۷)

۳- طي حداقل ۵۰۰ ساعت آموزشهای عمومي و تخصصي  

۴– مدرس دانشگاه در مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترای تخصصي

۳– سابقه همکاری با دانشگاهها و مرکز آموزشي مختلف کشور نظير دانشگاه علمي – کاربردی شهرداری تهران، واحد رشت واحد شهرری ،واحد نراق، واحد شهريار، واحد الکترونيک تهران و …

۶– سابقه تدريس در رشته های مختلف دانشگاهي مرتبط با حوزه شهری

۷– راهنمايي حداقل۴۱ پايان نامه کارشناسي ارشد و استاد راهنمای رساله های دکتری در رشته برنامه ريزی شهری در حوزه های استان اردبیل ، مشکین شهر و سایر مناطق

۸- داوری بسياری از پايان نامه ها و رساله های کارشناسي ارشد و دکتری در دانشگاه های کشور

۹– تجارب تدريس در دروس مختلف مقطع دکترای تخصصی

۱۰-شاگرد اول دوره فوق ليسانس و نفر دوم کنکور دکتری در سال

۱۱- ارائه چندين مقاله در همايشها و کنفرانسهای ملي و منطقه ای

۱۲-چاپ چندين مقاله در ژورنالهای علمي بين المللي (ISI  و ISC)

۱۳- دارای مقالات مختلف علمي پژوهشي در نشريه های علمي داخل کشور

۱۴- مشاور پروژه های تحقيقاتي مشترک با دستگاههای اجرائينظير طرح هادی روستائي در بنياد مسکن استان اردبيل

۱۵- انجام طرحهای تحقيقاتي در دستگاههای اجرائي نظير دفتر معاون اول رئيس جمهور

۱۶- عضويت در هيات داوران کنفرانس های داخلي کشور 

۱۷- استاد برگزيده برای برگزاری دورههای آموزشي برای‎ کارشناسان‎ رسمي دادگستری(دررشته‎  کشاورزی ومنابع طبيعي)

۱۸- تاليف کتاب «تدبير در نرمش قهرمانانه سيری در آراء و انديشه های دکتر حسن روحاني درزمينه توافق هسته ای

ج) سوابق اجرایی:

۱- ۲۵ سال سابقه پست های کارشناسي و مديريتي در بالاترين سطوح اجرائي کشور (نهاد رياست جمهوری)

۲– مدير َ(همتراز مديرکل) پژوهش و انتشارات نهاد رياست جمهوری

۳- مدير (همتراز مديرکل) امورکارکنان غيررسمي نهاد رياست جمهوری

۴– معاون مديرکل اداره کل توسعه منابع انساني، تشکيلات و آموزش نهاد رياست جمهوری

۵- رئيس اداره تشکيلات و بهبود روشهای نهاد رياست جمهوری

۶– مدير اجرائي نشريه الکترونيکي – پژوهشي کنکاش در نهاد رياست جمهوری

۷- سابقه عضويت در کارگروهای مختلف نهاد رياست جمهوری

۸– کارشناس رسمي دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبيعي )از حوزه استان اردبيل(

۹– دارای چندين تقديرنامه و تشويق نامه های مختلف از وزيران، معاونين وزير ،استانداران ، مديران کل و …

۱۰– عضو سازمان نظام مهندسي کشاورزی و منابع طبيعي

۱۱– دارای گريد کارشناسي حقيقي از سازمان برنامه و بودجه در رشته برنامه ريزی فضائي

۱۲– کارشناس منتحب توسط رسانه ملي و شرکت در برنامه های زنده تلويزيوني و راديويي متعدد