فهرست بستن

شورای اسلامی

باقر فرامرزی

باقر فرامرزی

رئیس شورا

سمیه زایدی

سمیه زایدی

نائب رئیس شورا

عسگر عطایی

عسگر عطایی

دبر شورا

فریدون محمدی

فریدون محمدی

نماینده استانی شورا

سعید جیره

سعید جیره

ولی حیدرزاده

ولی حیدرزاده

رحیم فرجی

رحیم فرجی