فهرست بستن

شورای اسلامی

باقر فرامرزی

رئیس شورا

سمیه زایدی

نائب رئیس شورا

عسگر عطایی

دبر شورا

فریدون محمدی

نماینده استانی شورا

سعید جیره

ولی حیدرزاده

رحیم فرجی