فهرست بستن

معاونت خدمات شهری

         فرشته صبری : سرپرست معاونت خدمات شهری

          مسئول امور اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای مشگین شهر  – مسئول فضای سبز

          سرپرست کارگاه پروژه 400 واحدی گلستان مکان شهر – مدیر پروژه پل معلق مشکین شهر

          مسئول پلیس ساختمان و سد معبر – مسئول امور حقوقی

          کارشناس واحد درآمد و  نوسازی – مسئول امور اداری و کارگزینی

          معاون عمرانی – مسئول خدمات شهری

          کارشناس حمل و نقل و ترافیک – معاون خدمات شهری