فهرست بستن

معاونت خدمات شهری

رامین منوری : سرپرست معاونت خدمات شهری

مسئول امور اداری سازمان آموزش فنی و حرفه ای مشگین شهر  – مسئول فضای سبز
سرپرست کارگاه پروژه ۴۰۰ واحدی گلستان مکان شهر – مدیر پروژه پل معلق مشکین شهر
مسئول پلیس ساختمان و سد معبر – مسئول امور حقوقی
کارشناس واحد درآمد و نوسازی – مسئول امور اداری و کارگزینی
معاون عمرانی – مسئول خدمات شهری
کارشناس حمل و نقل و ترافیک – معاون خدمات شهری