فهرست بستن

معاونت عمران و شهرسازی

          محمد قهرمانی : معاونت عمران و شهرسازی

شهردار رضی از سال ۷۶ ای ۷۸     شهردار رضی از سال ۷۸ الی ۸۰     شهردار لاهرود

مسئول شهر سازی         مسئول درآمد      مدیریت حوزه عمران و خدمات شهری

سرپرست شهرداری مشکین شهر                      معاونت شهرداری مشکین شهر      

مدیریت حوزه سرمایه گذاری شهرداری. رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مشکین شهر