فهرست بستن

معاونت عمران و شهرسازی

          محمد قهرمانی : معاونت عمران و شهرسازی

شهردار رضی از سال 76 ای 78     شهردار رضی از سال 78 الی 80     شهردار لاهرود

مسئول شهر سازی         مسئول درآمد      مدیریت حوزه عمران و خدمات شهری

سرپرست شهرداری مشکین شهر                      معاونت شهرداری مشکین شهر      

مدیریت حوزه سرمایه گذاری شهرداری. رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مشکین شهر