فهرست بستن

معاونت عمران و شهرسازی

بهمن طهماسبی : معاونت عمران و شهرسازی

 

رزومه کاری: 

سرپرست شهرداری سال ۹۵ – سرپرست هرداری سال ۹۷
مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی – مدیریت عمران
مسئول شهرسازی – ناظر پروژه های عمرانی
مسئول خدمات شهری – عضو بصیر و مطلع در معاملات
عضو کمسیون تخویل – عضو کارگروه برنامه ریزی و تدوین پروژه های شهرداری