فهرست بستن

معاونت عمران و شهرسازی

          بهمن طهماسبی : معاونت عمران و شهرسازی

          سرپرست شهرداری سال ۹۵ – سرپرست هرداری سال ۹۷

          مدیر عامل سازمان حمل و نقل همگانی – مدیریت عمران

          مسئول شهرسازی – ناظر پروژه های عمرانی

          مسئول خدمات شهری – عضو بصیر و مطلع در معاملات

          عضو کمسیون تخویل – عضو کارگروه برنامه ریزی و تدوین پروژه های شهرداری