فهرست بستن

معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی

          عوض علیپور : معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی

          سرپرست شهرداری در سال ۸۹

           سابقه : ۹ سال ذیحساب و مسئول امور مالی شهرداریهای شاهرود خلخال، نمین

         ۲سال رئیس اداری و مالی شهرداری مشکین شهر و ۸ سال ذیحساب و معاون شهرداری مشکین شهر

         تحصیلات : لیسانس حسابداری از دانشگاه دولتی