فهرست بستن

معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی

 

 عوض علیپور : معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی

سابقه : ۹ سال ذیحساب و مسئول امور مالی شهرداریهای شاهرود خلخال، نمین

 ۲سال رئیس اداری و مالی شهرداری مشکین شهر و ۸ سال ذیحساب و معاون شهرداری مشکین شهر

تحصیلات : لیسانس حسابداری از دانشگاه دولتی