فهرست بستن

معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی

          رسول نوبخت : معاونت مالی و توسعه سرمایه انسانی

 رزومه کاری :  مسئول شهرسازی – مسئول امور حقوقی -مسئول حراست

 مدیریت عمران – مشاور شهردار در امور ایثارگران – مسئول شهرسازی 

 ناظر پروژه های عمرانی – مسئول املاک و مستعملات

 عضو کمسیون توافق – دبیر کمسیون ماده 100 – دبیر کمسیون ماده پنج

 مسئول امور اداری و کارگزینی – مسئول درآمد و نوسازی